SAM TET OLD BOYS' ASSOCIATION (STOBA)

ahLI JAWATANKUASA STOBA 2022/2023
第四十届 - 2022/2023年 理事会

会长(正) :刘建文 Liew Kheen Mun

会长(副) 孙德安 Soon Tet On

会长(副) 拿督陈梭承 Tan Choun Seng

署理会长 :吴亚倛 Woo Ah Kek

总务 (正) 邢益光 Ng Eek Kwong

总务 (副) 周文杰 Chow Mun Kit

财政 梁稦航Leung Yih Shyng

文书 (正) 凌泽栋 Lin Check Toong

文书 (副) 徐凯琮 Choy Kah Jun

学术 连瑞祥 Liang Swee Siang

康乐 黄源荣 Wong Yuen Weng

监察 翟光强 Chak Kong Keong

查账 许伯池 Hee Park Chee

理事 谢坤明 Cheah Koon Min

理事 何邦武 Ho Phang Boo

执行秘书 林渼发 Lim Bee Huat